• Polski
 • English
 • +48 17 875 13 00 contact@lab-storm.com

  LabStorm zapewnia szybki podgląd listy zadań, z możliwością jej odfiltrowania np. pod kątem przypisanego pracownika, kategorii czy zeskanowanego kodu próbki. Pozwala także na łatwe przydzielanie zadań użytkownikom przez uprawnione osoby w oparciu o obciążenie pracownika. Harmonogramy ułatwiają organizację pracy z uwzględnieniem zaplanowanych cyklicznych przeglądów, badań czy rezerwacji sprzętu, co wraz z grafikiem pracy wspiera efektywne planowanie działań personelu.

  Organizacja pracy

  Organizacja pracy

  LabStorm zapewnia szybki podgląd listy zadań, z możliwością jej odfiltrowania np. pod kątem przypisanego pracownika, kategorii czy zeskanowanego kodu próbki. Pozwala także na łatwe przydzielanie zadań użytkownikom przez uprawnione osoby w oparciu o obciążenie pracownika. Harmonogramy ułatwiają organizację pracy z uwzględnieniem zaplanowanych cyklicznych przeglądów, badań czy rezerwacji sprzętu, co wraz z grafikiem pracy wspiera efektywne planowanie działań presonelu.

  Więcej:

  • Wyświetlanie i przeszukiwanie listy zadań
  • Zapisywanie domyślnego zestawu filtrów listy zadań dla wybranego użytkownika
  • Edycja zadań na liście i zmiana osób przypisanych
  • Wyświetlanie historii przetwarzania i komentarzy dla zadań
  • Przekierowanie do odpowiednich wejść dla konkretnego zadania
  • Automatyczne wyświetlanie historycznych i planowanych terminów przeglądów na kalendarzu wyposażenia
  • Tworzenie własnych wydarzeń dla wyposażenia
  • Automatyczne wyświetlanie historycznych i planowanych terminów cyklicznych badań na kalendarzu testowania okresowego
  • Zawężanie wyświetlanych wydarzeń na podstawie podręcznych filtrów i zaawansowanych kryteriów wyszukiwania
  • Wyświetlanie harmonogramu w układzie terminarza miesięcznego, tygodniowego lub dziennego, bądź w formacie listy

  Więcej:

  • Korzystanie z gotowych schematów przepływów pracy (definiowane zestawy zbieranych danych, kwestionariuszy, testów, próbek, szablonów sprawozdań)
  • Ręczne dodawanie i usuwanie testów oraz ustalanie ich priorytetu czy osoby wykonującej
  • Ręczne dodawanie, kopiowanie i usuwanie próbek oraz powiązanie ich z poszczególnymi testami
  • Wykorzystywanie próbek z wcześniejszych zleceń
  • Nadawanie numerów próbek na bieżąco lub korzystanie z przygotowanej puli kodów kreskowych
  • Możliwość zdefiniowania pól wymaganych do wypełnienia
  • Automatyczne tworzenie zadań dla użytkowników odpowiednich do zakresu pracy zlecenia
  • Przekierowania do powiązanych modułów

  Zlecenia pracy

  Moduł pozwala na rejestrowanie zleceń w oparciu o gotowe przepływy pracy ze standardowym zestawem testów lub tworzenie ich na potrzeby indywidualnego zapotrzebowania klienta zewnętrznego lub wewnętrznego. Po wyborze typu obiektu badań LabStorm może zawęzić listę sugerowanych przepływów i uwzględnionych w nich protokołów czy akceptowanych zakresów wyników do specyficznych dla wybranej matrycy.

  Preparatyka

  Moduł ułatwia przeprowadzenie i udokumentowania pracy z próbkami poprzedzające właściwe testowanie. Użytkownik może skorzystać z gotowych schematów np. podziału próbki na mniejsze porcje czy innych akcji przygotowawczych. Historia procesu, użytego wyposażenia czy powiązania między próbkami jest zapisywana i możliwa do odtworzenia w dowolnym momencie. Dla usprawnienia pracy można korzystać z wydzielonych obszarów roboczych i minimalizować błędy posługując się czytnikiem kodów kreskowych.

  Więcej:

  • Skanowanie kodów kreskowych próbek, sprzętów czy odczynników dla wykonywania poszczególnych akcji lub wprowadzanie danych ręcznie
  • Wykorzystanie konfigurowalnych schematów porcjowania i dodatkowych akcji charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów próbek
  • Weryfikacja wykonania akcji
  • Możliwość tworzenia wielu obszarów roboczych
  • Łatwy dostęp do szczegółów i historii próbki
  • Drukowanie etykiet dla nowopowstałych próbek
  • Przekierowywanie wybranych próbek do magazynowania

  Więcej:

  • Wyszukiwanie raportów według szerokiego wachlarza kryteriów
  • Proces raportowania wyników ze zlecenia czy niezgodności z krokami np. weryfikacji, podpisu zgodnie z ustalonymi wcześniej regułami
  • Możliwość dodawania załączników
  • Tworzenie korekt i historia wersji sprawozdań ze zleceń
  • Generowanie zbiorczych raportów historycznych wyników
  • Możliwość wysyłki mailowej raportów ze zleceń czy raportów historycznych, również z załącznikami
  • Gotowe raporty – np. zarejestrowanych próbek, akcji magazynowych, zleceń, kosztów czy napraw sprzętu
  • Możliwość skonfigurowania dowolnych raportów zależnie od specyfiki branży i potrzeb Twojego laboratorium

  Raporty

  Moduł umożliwia generowanie i wyświetlanie raportów różnego poziomu. W ramach sprawozdań z badań system korzysta z przypisanego do zlecenia procesu zatwierdzania raportu i szablonu dokumentu. Krok wprowadzania wyników (możliwy również z poziomu Listy zadań) może korzystać z automatycznego zaciągania danych ze zintegrowanych instrumentów, wyliczania rezultatów na podstawie formuł kalkulacyjnych i reguł porównania otrzymanych rezultatów z wprowadzonymi zakresami.

  LabStorm również umożliwia tworzenie arkusza z danymi wynikowymi z dłuższego okresu czasu, raportów niezgodności czy raportów użytkownika.

  Moduł pozwala na prowadzenie rejestru posiadanego sprzętu, a także monitorowanie jego stanu, poprzez powiadomienia o awariach, konieczności przeglądu, prac konserwacyjnych lub uzupełnienia odczynnika, jak również możliwość wglądu w rejestr tych wydarzeń. Użytkownik w każdym momencie może sprawdzić status urządzenia, skanując bądź wprowadzając jego numer, co pozwala na sprawne zaplanowanie pracy, bez ryzyka korzystania ze sprzętu nieprzygotowanego do pracy.

  Wyposażenie

  Wyposażenie

  LabStorm to system zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych.

  Więcej:

  • Zapis szczegółów dotyczących wyposażenia
  • Wprowadzanie statusów inspekcji z możliwością zapisu dowolnych wyników i załączników
  • Powiadamianie użytkowników o konieczności wykonania rutynowych cyklicznych konserwacji
  • Przypisywanie elementów inwentarza i zużywanie ich w ramach eksploatacji sprzętu
  • Zgłaszanie awarii i rejestracja napraw z ich statusem, wykonawcą, kosztem, załącznikami, itp.
  • Dokumentacja przeglądów poszczególnych typów i planowanie ich terminów
  • Generowanie ocen usługodawców powiązanych ze zdarzeniami sprzętowymi, takimi jak rejestracja naprawy czy wykonanie legalizacji
  • Szybki dostęp do statusu i harmonogramu dla konkretnego urządzenia

  Magazynowanie

  Moduł pozwala na zarządzanie magazynem próbek, tak by łatwo można odnaleźć schowane próbki. Akcje magazynowe są dokumentowane i jest możliwość weryfikacji kodem kreskowym podczas ich wykonywania, aby eliminować pomyłki użytkownika. LabStorm pozwala również na tworzenie reguł, zgodnie z którymi przydzielana jest pozycja we właściwym miejscu magazynu, zgodnie z np. pochodzeniem lub typem próbki.

  Więcej:

  • Odwzorowanie struktury magazynu wraz z wizualizacją pojemników
  • Możliwość edycji i rozbudowy magazynu próbek w dowolnym momencie
  • Możliwość przenoszenia elementów ruchomych, np. szuflad, wraz z zawartością
  • Oznaczenie pojemników magazynowych kodami kreskowymi
  • Zlecenia wyjęcia, wprowadzenia i usunięcia próbek z możliwą weryfikacją kodów kreskowych i przypisaniem do użytkownika
  • Rejestr zleceń magazynowych
  • Szybkie wyjęcia, wprowadzenia i usunięcia próbek
  • Możliwość rezerwacji i blokowania pozycji w magazynie
  • Dokumentowanie wszystkich akcji w magazynie
  • Łatwy dostęp do historii i szczegółów próbki
  • Wyszukiwanie próbek zmagazynowanych i oczekujących

  Obiekt badań

  LabStorm umożliwia konfigurację różnorodnych typów materiałów, które mogą być analizowane w Twoim laboratorium. Wszystkie informacje i załączniki dotyczące obiektów badań są zbierane w jednym miejscu, mogą być łatwo przeglądane i edytowane przez uprawnionych użytkowników.

  Więcej:

  • Konfiguracja różnych obiektów i matryc badawczych
  • Możliwość grupowania obiektów badań
  • Zapis dowolnych informacji i parametrów dotyczących obiektów badań
  • Tworzenie i podgląd rejestru wydarzeń
  • Możliwość powiązania z recepturami zapisanymi w module badawczym
  • Dołączanie plików
  • Wyświetlanie powiązanych dokumentów w przypadku integracji z modułem zarządzania jakością

  Więcej:

  • Rejestr stanu magazynów
  • Drukowanie etykiet na przyjęte materiały
  • Możliwość konfiguracji powiadomień o niskim stanie
  • Możliwość konfiguracji powiadomień o krótkim terminie ważności
  • Wykonywanie akcji magazynowych: przyjęcia, wydania, przesunięcia, usunięcia, zużycie
  • Generowanie zestawień wg wybranych filtrów wewnątrz aplikacji i do arkusza typu excel
  • Szybki podgląd historii wskazanej pozycji

  Inwentarz

  Moduł umożliwia prowadzenie rejestru przyjętych i wydanych materiałów. Użytkownik jest informowany przez aplikację o niskim poziomie odczynnika czy jednorazowego sprzętu lub kończącym się terminie przydatności.

  Dostępne są zestawienia pokazujące wydany inwentarz (np. pod kątem stacji roboczej, użytkownika czy projektu), przeterminowane pozycje czy też umożliwiające monitorowanie magazynu pod kątem takich akcji jak przyjęcie, przesunięcie czy utylizacja.

  LabStorm to system zarządzania pracą w laboratoriacho różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych,jak i przemysłowych.

  Moduł zawiera szereg funkcjonalności ułatwiających pracę w prowadzeniu badań naukowych, usprawniających produkcję i wspomagających rozwój Twojego laboratorium. Projekty mogą być prowadzone w luźnej lub wymuszonej strukturze, zawierać wyniki przeprowadzanych badań, testowane receptury, załączniki.

  Rejestr opracowanych receptur uwzględnia ich wersjonowanie i archiwizację. Dostępna jest również baza wiedzy, która pozwala na wyszukiwanie i porównywanie wyników badań w projektach.

  Badania

  Badania

  Więcej:

  • Konfiguracja wielu szablonów projektów badawczych
  • Korzystanie z sekcji typu tekstowego, receptury i matrycy
  • Możliwość umieszczania zdjęć, linków, załączników, list, znaczników czasowych, stopera, itd.
  • Możliwość oznaczenia danych jako poufne i blokowania dostępu do poszczególnych sekcji projektu na kilku poziomach
  • Automatyczny zapis wprowadzanego tekstu
  • Tworzenie matryc schematu testowania dla powtarzających się procesów i kalkulacji wyników
  • Zapisywanie historii zmian
  • Prowadzenie dyskusji w projekcie
  • Rejestracja czasu pracy nad projektem badawczym
  • Tworzenie i wykaz receptur
  • Możliwość wersjonowania, archiwizowania, blokowania i klonowania receptur
  • Porównywanie wybranych receptur
  • Możliwość wyświetlania receptury w wybranym układzie i jej eksportu
  • Konfiguracja i wyświetlanie substancji niebezpiecznych
  • Przeszukiwanie bazy wiedzy zbierającej dane z prowadzonych projektów – np. filtrowanie wyników dla próbek o zadanych parametrach

  Więcej:

  • Dostęp do audytu akcji systemowych
  • Wyświetlanie i filtrowanie Listy problemów
  • Tworzenie i zamykanie problemów
  • Podgląd przypisań użytkownika do poszczególnych funkcjonalności LabStorm – m.in. powiadomień, opieki nad sprzętem, projektów badawczych, kroków w procesie autoryzacji raportu
  • Eksport listy przypisań użytkownika do formatu excel
  • Rejestr wysyłanych wiadomości ze skrzynki nadawczej wraz z ich podglądem i statusem
  • Możliwość anulowania lub ręcznego wysłania wstrzymanych wiadomości

  Monitorowanie systemu

  Moduł pozwala na śledzenie wszystkich akcji i zmian, które zachodzą w systemie. Uprawniony pracownik ma dostęp do audytów, listy problemów czy listy przypisań użytkowników, gdzie może sprawdzić m.in. stałe zobowiązania do opieki nad konkretnym sprzętem czy wykonywania specyficznych kroków testowania.

  Funkcjonalność Skrzynki nadawczej pozwala na sprawdzanie statusów e-maili i ich ręczną wysyłkę.

  LabStorm to system zarządzania pracą w laboratoriacho różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych,jak i przemysłowych.

  System-qms

  KONTAKT

  Skontaktuj się

  Masz jakieś pytania? Zainteresowała Cię oferta naszego systemu?
  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego!

  Company

   *pola wymagane

   Please prove you are human by selecting the plane.